Poleć nas Znajomym 
                     
       [ / none ]

 » Wpływ stopy wzrostu wynagrodzeń na wartość rezerw na świadczenia pracownicze

W praktyce większość zakładów pracy nie posiada zagwarantowanego wzrostu wynagrodzeń w swoich uregulowaniach (np. w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania), w związku z tym do wyceny aktuarialnej przyjmuje się oczekiwania w zakresie przyszłego wzrostu wynagrodzeń. Ze względu na różny poziom wzrostu wynagrodzeń nie tylko w różnych sektorach gospodarki, ale także w podobnych branżach, ale w różnych obszarach geograficznych, wzrost wynagrodzeń powinien być oparty na indywidualnej analizie jednostki oraz brać pod uwagę cechy jej polityki płacowej oraz czynniki warunkujące wzrost płac, takie, jak sytuacja na rynku pracy, mobilność siły roboczej, poziom bezrobocia, itd. Na zmianę wskaźnika wzrostu wynagrodzeń mogą też mieć wpływ indywidualne założenia odnoszące się do poszczególnych pracowników: przynależność do grupy zawodowej, stopnia wykształcenia, rodzaju ścieżki kariery (promocji lub awansów), stażu pracy, lat pozostałych do emerytury, itd. Wszystko to może powodować, że w wycenie aktuarialnej poziom wzrostu wynagrodzeń w przyszłości będzie zmienny i zostaną przyjęte różne wartości np. w różnych latach kalendarzowych. W założeniach aktuarialnych stopę wzrostu wynagrodzeń można określić nominalnie lub realnie (ponad zakładany poziom inflacji). Aktuariusz dokonujący wyceny rezerw na świadczenia pracownicze przy ustalaniu założenia o przyszłym wzroście wynagrodzeń w danej jednostce powinien, przede wszystkich, brać pod uwagę jej indywidualne prognozy w zakresie wzrostu wynagrodzeń, a w drugiej kolejności, w przypadku, gdy jednostka nie ma jeszcze dostatecznego doświadczenia przyjąć taki jego poziom, który będzie najbardziej adekwatny dla branży, czy regionu, w którym jednostka prowadzi działalność oraz najbardziej adekwatny do sytuacji ekonomicznej. Nawet niewielkie różnice w wysokości stopy wzrosty wynagrodzeń mogą powodować bowiem duże wahania w wartościach rezerw na świadczenia pracownicze. Przy niezmienionych pozostałych założeniach aktuarialnych podwyższenie stopy wzrostu wynagrodzeń o 1% we wszystkich latach projekcji może powodować wzrost rezerw nawet o kilkadziesiąt procent. Dlatego tak ważne jest właściwe oszacowanie tego założenia.

ATTUARIO - Aktuariusz
Biuro Aktuarialne

phone
503 107 999

email
Aktuariusze Fair Play 2011

NAPISZ DO NAS
Oddzwaniamy natychmiast!

* wypełnij wszystkie pola formularza
- Zapoznałem się z informacją o administratorze i przetwarzaniu danych


Zaufali nam:

aktuariusz