Poleć nas Znajomym 
                     
       [ / none ]

 » Efektywna stopa procentowa dla potrzeb wyceny instrumentów finansowych w SCN

 

Definicję efektywnej stopy procentowej stosowanej do wyceny instrumentów finansowych w skorygowanej cenie nabycia znajdą Państwo w Międzynarodowy Standardzie Rachunkowości nr 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena”. Standard ten definiuje efektywną stopę procentową jako stopę, która dokładnie dyskontuje oszacowane przyszłe pieniężne wpływy lub płatności dokonywane w oczekiwanym okresie do wygaśnięcia instrumentu finansowego, a w uzasadnionych przypadkach w okresie krótszym - do bilansowej wartości netto składnika aktywów lub zobowiązania finansowego. W celu wyliczania efektywnej stopy procentowej jednostka dokonuje oszacowania przepływów pieniężnych, uwzględniając wszelkie postanowienia umowy instrumentu finansowego (np. przedpłaty, opcje kupna lub podobne), jednakże nie uwzględnia potencjalnych przyszłych strat związanych z nieściągalnością kredytów.

Zdefiniowaną w powyższy sposób efektywną stopę procentową ustala się zgodnie z poniższym wzorem:

W celu przybliżenia powyżej opisanej metody kalkulacji rozważmy następujący przykład:

Jednostka zaciągnęła kredyt w wysokości 500 000 zł na okres 5 lat na początku 2014 roku. Na koniec każdego roku kalendarzowego Jednostka dokonuje spłaty pojedynczej raty w wysokości 100 000 zł w części kapitałowej oraz odsetki naliczone przy stopie procentowej 9% rocznie. Za uruchomienie kredytu Jednostka zapłaciła 10 000 zł prowizji. Dane zostały ujęte w poniższej tabeli wraz z wyznaczonymi na ich podstawie przepływami pieniężnymi.

Wartość kredytu po potrąceniu prowizji (Kp) wynosi 490 000zł. Stosując wcześniej opisany wzór otrzymujemy równanie:

Rozwiązanie powyższego równania, stopa IRR, wynosi w przybliżeniu do części setnych 9,83% w skali roku.

ATTUARIO - Aktuariusz
Biuro Aktuarialne

phone
503 107 999

email
Aktuariusze Fair Play 2011

NAPISZ DO NAS
Oddzwaniamy natychmiast!

* wypełnij wszystkie pola formularza
- Zapoznałem się z informacją o administratorze i przetwarzaniu danych


Zaufali nam:

aktuariusz