Poleć nas Znajomym 
                     
       [ / none ]

 » Źródła założeń demograficznych w wycenie rezerw na świadczenia pracownicze

Źródła założeń finansowych w wycenie rezerw na świadczenia pracownicze (w szczególności rezerw na odprawy emerytalne, rentowe, pośmiertne, czy nagrody jubileuszowe) były już przedmiotem wcześniejszego artykułu. Obecnie omówimy założenia demograficzne. Na jakiej podstawie przyjmować i jak ustalać te założenia?

Zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 19 „Świadczenia Pracownicze” (dalej standard lub MSR 19) do założeń demograficznych zalicza się:

  (i) umieralność,

 (ii) wskaźniki rotacji pracowników, niezdolności do pracy i wcześniejszego
       przechodzenia na emeryturę
,

 (iii) odsetek uczestników programu posiadających osoby na utrzymaniu, które uzyskają
        uprawnienia do świadczeń,

 (iv) odsetek uczestników programu, którzy wybiorą poszczególne formy płatności dostępne
        w ramach zasad funkcjonowania programu oraz

 (v) wskaźniki roszczeń w ramach programu opieki medycznej.

 Poniżej omówione zostaną dwa pierwsze założenia, jako że pozostałe założenia bardzo rzadko dotyczą programów występujących w polskiej rzeczywistości gospodarczej.

 Umieralność jest zdefiniowana w par. 81 – 82 standardu jako:

Par. 81   Jednostka ustala założenia dotyczące umieralności w odniesieniu do najlepszego
     możliwego oszacowania umieralności uczestników programu zarówno w trakcie okresu
     zatrudnienia, jak i po tym okresie.

Par. 82    W celu oszacowania ostatecznego kosztu świadczenia, jednostka uwzględnia
     przewidywane zmiany w umieralności, na przykład poprzez korektę standardowych tabel
     umieralności o szacowane pozytywne zmiany w umieralności.

 Powszechną praktyką w wycenie rezerw w Polsce jest stosowanie polskich tablic trwania życia publikowanych i sporządzanych corocznie przez Główny Urząd Statystyczny. Jako, że tablice te dotyczą całej populacji Polski, czasem dokonuje się nieznacznej korekty tych tablic w oparciu o specyfikę konkretnej jednostki. Tablice trwania życia przedstawiają, w szczególności, prawdopodobieństwa zgonu oraz przeciętne dalsze trwanie życia, w podziale na wiek i płeć.

 Wskaźniki rotacji pracowników szacuje się najczęściej na podstawie trendu tych wskaźników wyznaczonego w oparciu o historyczne dane jednostki, dla której dokonywana jest wycena. W praktyce stosuje dwa podejścia:

   - wyznaczenie jednego, wspólnego dla całej jednostki, wskaźnika rotacji

   - wyznaczenie zróżnicowanych wskaźników rotacji dla każdego wieku lub grup wiekowych.

Przy analizie danych historycznych powinno się wyłączać zdarzenia jednorazowe, które mogą zniekształcać obraz wskaźnika rotacji. Do zdarzeń jednorazowych można zaliczyć m.in. zwolnienia grupowe, czy przejścia pracowników do innej jednostki na zasadach art. 231 Kodeksu Pracy. W przypadku braku dostatecznych danych historycznych, ze względu np. na zbyt krótką historię spółki, wskaźniki rotacji mogą być wyznaczone na podstawie znajomości wskaźników dla podobnej branży. Wskaźniki niezdolności do pracy konstruuje się najczęściej w oparciu o statystyki osób dla których przyznano rentę z tytułu niezdolności do pracy prezentowane okresowo przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub w relacji do wskaźników umieralności. Wskaźniki wcześniejszego przejścia na emeryturę tworzy się w oparciu o dostarczone, indywidualne (dla każdego pracownika) informacje od spółki o prawie danego pracownika do otrzymania wcześniejszej emerytury lub w oparciu o uprawnienia danej grupy zawodowej. Rolą aktuariusza lub firmy aktuarialnej specjalizującej się w wycenie rezerw na świadczenia pracownicze jest wyznaczenie powyższych założeń przy zachowaniu: - zasady bezstronności, co oznacza, że przyjęte założenia nie są ani nieostrożne, ani nadmiernie ostrożne (zachowawcze) - zasady wzajemnego dopasowania (spójności).

ATTUARIO - Aktuariusz
Biuro Aktuarialne

phone
503 107 999

email
Aktuariusze Fair Play 2011

NAPISZ DO NAS
Oddzwaniamy natychmiast!

* wypełnij wszystkie pola formularza
- Zapoznałem się z informacją o administratorze i przetwarzaniu danych


Zaufali nam:

aktuariusz