Poleć nas Znajomym 
                     
       [ / none ]

 » Analiza wrażliwości w wycenie rezerw na świadczenia pracownicze

Raport aktuarialny z wyceny rezerw na świadczenia pracownicze, w szczególności rezerw na odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, nagrody jubileuszowe, deputaty węglowe, czy ekwiwalenty urlopowe, sporządzony zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 19 „Świadczenia pracownicze” powinien zawierać analizę wrażliwości, o czym mowa w paragrafie 145 standardu:

par.145 jednostka ujawnia następujące informacje:

(a) analizę wrażliwości dla każdego istotnego założenia aktuarialnego na koniec okresu sprawozdawczego, pokazującą, jaki wpływ na zobowiązanie z tytułu określonych świadczeń miałyby zmiany w odpowiednich założeniach aktuarialnych, które były potencjalnie możliwe na ten dzień;

(b) metody i założenia stosowane przy przeprowadzaniu analizy wrażliwości, wymagane zgodnie z punktem a) i ograniczenia tych metod;

(c) zmiany stosowanych metod i założeń stosowanych przy przeprowadzaniu analizy wrażliwości w stosunku do poprzedniego okresu oraz przyczyny takich zmian.

Analiza wrażliwości przedstawia zatem wpływ zmiany wartości założenia na zobowiązanie z tytułu określonych świadczeń.

Analizę tę przeprowadza się dla każdego istotnego założenia aktuarialnego na koniec okresu sprawozdawczego, zmieniając jedynie wartość tego założenia, natomiast nie zmieniając wartości pozostałych założeń. Oznacza to, że analiza ta dokonywana jest jednoczynnikowo. Równoczesne zajście np. dwóch lub więcej zmienionych założeń nie jest testowane. Niemniej, sumowanie dwóch lub więcej jednoczynnikowych zmian założeń pozwala w sposób uproszczony poznać wpływ łącznych zmian na poziom rezerw.

 Najczęściej analiza wrażliwości dokonywana jest dla założeń aktuarialnych takich, jak:

 - stopa dyskontowa,

 - stopa wzrostu wynagrodzeń,

 - wskaźnik rotacji.

Znacznie rzadziej analizę wrażliwości przeprowadza się dla wskaźników umieralności, czy wskaźników niezdolności do pracy. Raporty aktuarialne prezentują analizę wrażliwości osobno dla każdego założenia, będącego przedmiotem analizy oraz przedstawiają ilościowe wartości poziomu rezerw wyliczonego dla zmienionego założenia.

Prezentacja wyników analizy wrażliwości, w praktyce, bardzo często przedstawiana jest w formie następującej tabeli, przy czy wartości zmiany założeń aktuarialnych, in plus (+0,5pp) oraz in minus (-0,5pp) są przykładowe.

ATTUARIO - Aktuariusz
Biuro Aktuarialne

phone
503 107 999

email
Aktuariusze Fair Play 2011

NAPISZ DO NAS
Oddzwaniamy natychmiast!

* wypełnij wszystkie pola formularza
- Zapoznałem się z informacją o administratorze i przetwarzaniu danych


Zaufali nam:

aktuariusz