Poleć nas Znajomym 
                     
       [ / none ]

 » Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie

W listopadzie 2017 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 6,5% r/r i wyniosło 4610,79 zł. W spółkach, dla których wysokość świadczeń pracowniczych jest uzależniona od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w/w wzrost może spowodować większy, niż zakładano, poziom rezerw na te świadczenia pracownicze.

W listopadzie 2017 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 4,5% r/r i wyniosło 6053,0 tys.

Analizowany sektor przedsiębiorstw dotyczy podmiotów, w których liczba pracujących przekracza 9 osób, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie:

- leśnictwa i pozyskiwania drewna;

- rybołówstwa w wodach morskich; górnictwa i wydobywania; przetwórstwa przemysłowego;

 - wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych;

- dostawy wody;

- gospodarowania ściekami i odpadami oraz działalności związanej z rekultywacją; budownictwa; handlu hurtowego i detalicznego;

- naprawy pojazdów samochodowych, włączając motocykle; transportu i gospodarki magazynowej;

- działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi; informacji i komunikacji; działalności związanej z obsługą rynku nieruchomości;

- działalności prawniczej, rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego, działalności firm centralnych (head offices);

- doradztwa związanego z zarządzaniem;

- działalności w zakresie architektury i inżynierii;

- badań i analiz technicznych;

- reklamy, badania rynku i opinii publicznej; pozostałej działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej;

- działalności w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej; działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją;

- naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego;

- pozostałej indywidualnej działalności usługowej.

ATTUARIO - Aktuariusz
Biuro Aktuarialne

phone
503 107 999

email
Aktuariusze Fair Play 2011

NAPISZ DO NAS
Oddzwaniamy natychmiast!

* wypełnij wszystkie pola formularza
- Zapoznałem się z informacją o administratorze i przetwarzaniu danych


Zaufali nam:

aktuariusz