Poleć nas Znajomym 
                     
       [ / none ]

 » Kalkulacja ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

   Zgodnie z art. 171 §1 Kodeksu Pracy za niewykorzystanie w całości lub części przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy przysługuje ekwiwalent pieniężny. Sposób jego wyliczania określony został w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Do wyliczenia ekwiwalentu pieniężnego niezbędne jest wyznaczenie wysokości współczynnika ekwiwalentu za dany rok kalendarzowy. W 2018 roku mamy 365 dni, w tym: 52 niedziele, 52 dni wolne oraz 10 dni świątecznych. Współczynnik, po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku wynosi zatem:

 

Podstawę kalkulacji ekwiwalentu stanowi miesięczne wynagrodzenie powiększone o wartość średnią jego zmiennych, nieprzekraczających miesiąca składników, tzn. prowizji, premii wypłaconych w okresie 3 miesięcy poprzedzających moment uzyskania przez pracownika uprawnienia do ekwiwalentu. Jeżeli składniki zmienne wypłacany były za okresy dłuższe niż 3 miesiące, należy do kalkulacji wziąć średnią z ostatnich 12 miesięcy.

 Mając już obliczoną podstawę, należy obliczyć wysokość ekwiwalentu za godzinę urlopu. W tym celu dzielimy podstawę przez współczynnik ekwiwalentu, a następnie wynik dzielimy przez dobową liczbę godzin pracy pracownika.

Przykład: Pracownikowi rozwiązującemu umowę o pracę pozostało do wykorzystania 6,5 dnia urlopu wypoczynkowego. Obliczona podstawa do ekwiwalentu wynosi 3000 zł. Obliczenie dziennej stawki za urlop: 3000:20,92=143,40. Obliczenie godzinowej stawki za urlop: 143,40:8=17,93. Obliczenie ekwiwalentu: 17,93×52=932,36.

ATTUARIO - Aktuariusz
Biuro Aktuarialne

phone
503 107 999

email
Aktuariusze Fair Play 2011

NAPISZ DO NAS
Oddzwaniamy natychmiast!

* wypełnij wszystkie pola formularza
- Zapoznałem się z informacją o administratorze i przetwarzaniu danych


Zaufali nam:

aktuariusz