Poleć nas Znajomym 
                     
       [ / none ]

 » Wysokość odprawy emerytalno-rentowej gwarantowanej przez Kodeks Pracy

Odprawa emerytalno-rentowa jest świadczeniem gwarantowanym przez Kodeksu Pracy, zgodnie z artykułem 92’:

Art. 92’. § 1. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

 § 2. Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia do odprawy powinno się stosować zasady obowiązujące przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Oznacza to, że wysokość wynagrodzenia miesięcznego obliczonego według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy jest minimalną kwotą odprawy emerytalno-rentowej jaką powinien otrzymać uprawniony do niej pracownik. Wewnętrzne uregulowania jednostek tj. regulaminy wynagradzania, układy zbiorowe pracy czy indywidualne umowy o pracę, kwotę tego świadczenia mogą jedynie zwiększać. Minimalny wymóg dotyczący wysokości odprawy emerytalno-rentowej należy uwzględnić podczas kalkulacji rezerw na odprawy emerytalno-rentowe. W przypadku, gdy wewnętrzne przepisy uzależniają system odpraw emerytalno-rentowych nie od wynagrodzenia pracownia, ale np. od minimalnego wynagrodzenia, należy sprawdzić czy zachodzi warunek minimalnej wysokości odprawy wynikający z Kodeksu Pracy. Stąd, w praktyce, pomimo, że w danej jednostce system świadczeń uzależniony jest od minimalnego wynagrodzenia, do weryfikacji warunku, o którym mowa wyżej, należy posiadać informację o wysokości wynagrodzenia obliczonego według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

ATTUARIO - Aktuariusz
Biuro Aktuarialne

phone
503 107 999

email
Aktuariusze Fair Play 2011

NAPISZ DO NAS
Oddzwaniamy natychmiast!

* wypełnij wszystkie pola formularza
- Zapoznałem się z informacją o administratorze i przetwarzaniu danych


Zaufali nam:

aktuariusz