ATTUARIO

Zawsze profesjonalnie i na czas Usługi aktuarialne i finansowe

ZAWSZE PROFESJONALNIE I NA CZAS

☑ Wyceny Przedsiębiorstw

☑ Analizy Porównawcze PPK

☑ Wyceny Rezerw Pracowniczych

☑ Wyceny Instrumentów Finansowych w Skorygowanej Cenie NabyciaSpokojnych Świąt Bożego Narodzenia

spędzonych z bliskimi, w ciepłej,

rodzinnej atmosferze oraz samych

szczęśliwych dni w Nowym Roku 2021

życzy

Zespół ATTUARIO

O FIRMIE

Attuario to nowoczesne Biuro Aktuarialno – Finansowe założone przez licencjonowanych aktuariuszy. Zapewniamy szybki, nieskomplikowany i przyjazny proces wyceny finansowej i aktuarialnej. Dla Państwa wygody cały proces odbywa się drogą elektroniczną. Oddajemy do Państwa dyspozycji wyspecjalizowaną i doświadczoną kadrę, która zapewni Państwu profesjonalną obsługę merytoryczną, jak również fachową pomoc i opiekę podczas realizacji procesu wyliczenia.

Działamy w obszarach:

 • aktuarialnym – m. in. wycena rezerw na świadczenia pracownicze, obsługa aktuarialna zakładów ubezpieczeń,
 • finansowym – m. in. wycena przedsiębiorstw, wycena wartości niematerialnych i prawnych, tworzenie analiz produktów Pracowniczego Planu Kapitałowego, wycena instrumentów finansowych w skorygowanej cenie nabycia.

Attuario realizuje profesjonalne doradztwo oraz usługi finansowe i aktuarialne stale dopasowywane do indywidualnych wymagań i potrzeb wszystkich Klientów. Chcemy aby usługa oferowana naszym Klientom przyniosła im wymierne korzyści.

DLACZEGO ATTUARIO

PROFESJONALIZM

Aktuariusze z wieloletnim doświadczeniem

PROFESJONALIZM

Profesjonalizm Attuario to kilka tysięcy raportów aktuarialnych i finansowych sporządzonych dla naszych zadowolonych klientów.

Korzystając z naszych usług aktuarialnych macie Państwo pewność, że będziecie obsłużeni profesjonalnie, fachowo i rzetelnie. Gwarancją tego jest fakt, iż Attuario jest firmą z wieloletnim doświadczeniem dysponującą wysoce wyspecjalizowaną kadrą, posiadającą specjalistyczną wiedzę z zakresu matematyki finansowej i ubezpieczeniowej, statystyki oraz inżynierii finansowej.

SZYBKOŚĆ

Usługa Ekspresowa – 1 dzień!

SZYBKOŚĆ

W trosce o cenny czas naszych Klientów opracowaliśmy szybką, nieskomplikowaną i przyjazną dla Państwa procedurę procesu wyceny rezerw na świadczenia pracownicze. Termin realizacji usługi wynosi maksymalnie 4 dni od momentu potwierdzenia spójności przesłanych przez Państwa danych niezbędnych do wyliczenia rezerw.

W przypadku pozostałych usług finansowych termin realizacji zależy od skomplikowania projektu i bieżącego obciążenia zespołu naszych ekspertów.

Dział merytoryczny Attuario stawia sobie za priorytet terminowe dostarczenie Raportu z wyceny, który przesyłany jest do Państwa z podpisem elektronicznym licencjonowanego Aktuariusza.

DBAŁOŚĆ O KLIENTA

Dedykowany Doradca Klienta

DBAŁOŚĆ O KLIENTA

Po podjęciu współpracy z Attuario opiekę nad procesem realizacji zamówienia przejmie wyznaczony dla Państwa Doradca, który będzie czuwał nad sprawną, fachową oraz terminową realizacją usługi wyceny rezerw na świadczenia pracownicze oraz na Państwa życzenie zapewni konsultacje z działem merytorycznym naszej firmy, zajmującym się weryfikacją danych i przygotowaniem wszelkich informacji do raportów aktuarialnych.
Celem naszych doradców jest spełnienie wszystkich wymagań naszych Klientów w najlepszy sposób.

CENA

Najwyższa jakość w atrakcyjnej cenie

CENA

Nasza Firma wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów prowadzi elastyczna politykę cenową. Stworzyliśmy specjalne programy rabatowe dostosowując nasza ofertę cenową do Państwa oczekiwań.

NASZE USŁUGI - OFERTA

WYCENA REZERW NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu możemy zaoferować Państwu wycenę rezerw na świadczenia pracownicze (wg uor, KSR6, MSR19, US GAAP):

 • rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe,
 • rezerwy na odprawy pośmiertne,
 • rezerwy na nagrody jubileuszowe,
 • rezerwy na niewykorzystane urlopy,
 • rezerwy na nagrody stażowe i inne rodzaje gratyfikacji,
 • rezerwy na deputaty węglowe,
 • rezerwy na świadczenia przejazdowe,
 • rezerwy na ekwiwalenty energetyczne,
 • rezerwy na świadczenia medyczne,
 • rezerwy na świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • rezerwy na inne świadczenia pracownicze wynikające z regulaminu wynagradzania, zakładowego układu zbiorowego pracy, umowy o pracę itd.
Czytaj więcej

Wycena
przedsiębiorstw

Nasze biuro zatrudnia wykwalifikowanych pracowników, którzy pomogą Państwu wycenić przedsiębiorstwo, jego zorganizowaną część lub udział w jego kapitale własnym

m. in. w następujących sytuacjach:

 • transakcja kupna lub sprzedaży,
 • postępowanie układowe, upadłościowe lub likwidacja,
 • łączenie lub podział przedsiębiorstw (np. wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa),
 • postępowania cywilnoprawne,
 • optymalizacja podatkowa.
Czytaj więcej

WYCENA REZERW NA KOSZTY Z TYTUŁU NAPRAW GWARANCYJNYCH

Biuro aktuarialno-finansowe Attuario przeprowadza wycenę rezerw na koszty z tytułu napraw gwarancyjnych sprzedanych towarów lub produktów długotrwałego użytku. Jednostka po sprzedaży produktu objętego gwarancją, musi brać pod uwagę możliwość zgłoszenia przez swojego klienta naprawy lub wymiany kupionego produktu, co wiążę się z poniesieniem przez gwaranta kosztów z tytułu napraw gwarancyjnych. Stąd w celu spełnienia zasady współmierności przychodów i kosztów oraz zasady ostrożności Jednostka powinna utworzyć rezerwę na koszty z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane produkty długotrwałego użytku (Art. 39 ust. 2 pkt 2 ustawa o rachunkowości) i uwzględnić ten fakt w księgach rachunkowych.

W ramach usługi oferujemy stworzenie raportu przygotowanego przez licencjonowanych aktuariuszy zgodnie z ustawą o rachunkowości, KSR 6, MSR 37.

Czytaj więcej

WYCENA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W SKORYGOWANEJ CENIE NABYCIA

Oferujemy wycenę instrumentów finansowych w skorygowanej cenie nabycia. Według skorygowanej ceny nabycia najczęściej wyceniamy udzielone pożyczki i kredyty oraz obligacje korporacyjne.

Wycenie według skorygowanej ceny nabycia podlegają również:

 • pożyczki udzielone i należności własne,
 • aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
 • zobowiązania finansowe inne niż przeznaczone do obrotu.
Czytaj więcej

WYCENA MARKI I
ZNAKU TOWAROWEGO

Z obserwacji rynku wynika, że w celu zachowania przewagi konkurencyjnej nabierają znaczenia atuty, które nie są łatwe do skopiowania przez konkurentów, tj. wartości niematerialne. Wśród nich istotną rolę odgrywa silna marka, która ułatwia klientom podjęcie decyzji o zakupie oferowanego produktu lub usługi. Dzięki wiedzy i doświadczeniu naszych ekspertów oferujemy Państwu przeprowadzenie profesjonalnej wyceny marki (znaku towarowego).

Najczęściej wyceniamy marki (znaki towarowe):

 • w transakcjach kupna i sprzedaży,
 • w przypadku wniesienia w postaci aportu do innego podmiotu,
 • w przypadku ustalenia opłat za udzielenie licencji na wykorzystywanie marki i znaku towarowego,
 • w przypadku ustanawiania zabezpieczeń majątkowych w procesie pozyskiwania finansowania.
Czytaj więcej

WYCENA WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

Zapraszamy do skorzystania z wiedzy naszych ekspertów w zakresie wyceny wartości niematerialnych i prawnych.
Wyceniamy m. in.:

 • know-how,
 • relacje z klientami,
 • patenty,
 • znak towarowy (markę).

Biuro aktuarialne przeprowadza wyceny wartości niematerialnych i prawnych oraz wyceny wartości firmy (good will, bad will) m.in. na potrzeby:

 • procesu fuzji i przejęć (alokacja ceny nabycia),
 • podatkowe,
 • sprawozdawczości finansowej,
 • weryfikacji zdolności kredytowej i zabezpieczenia kredytu.
Czytaj więcej

ANALIZA I OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

Pomożemy Państwu przeanalizować ryzyka oraz ocenić opłacalność projektów inwestycyjnych bez względu na fazę realizacji (przygotowanie, opracowanie lub wdrożenie projektu). Specjalizujemy się w analizie i ocenie projektów odtworzeniowych, modernizacyjnych oraz rozwojowych.

Attuario dokonuje analiz projektów inwestycyjnych w szczególności w oparciu o miary dochodowe (zdyskontowany okres zwrotu, zaktualizowana wartość netto – NPV, wewnętrzna stopa zwrotu – IRR, zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu – MIRR), miary proste (okres zwrotu) oraz analizę ryzyka i wrażliwości.

Czytaj więcej

TEST NA UTRATĘ WARTOŚCI
AKTYWÓW

Na każdy dzień bilansowy Jednostka powinna ocenić, czy istnieją jakiekolwiek przesłanki wskazujące na to, że mogła nastąpić utrata wartości, któregoś ze składników aktywów. Składnik aktywów utracił na wartości, jeśli jego wartość księgowa przekracza wartość odzyskiwalną (ekonomiczną).

Nasi eksperci pomogą Państwu w przeprowadzeniu testu na utratę wartości składnika aktywów zgodnie z polskimi (KSR 4) oraz międzynarodowymi standardami rachunkowości (MSR 36).

Czytaj więcej

OPRACOWYWANIE MODELI
FINANSOWYCH

Biuro aktuarialne opracowuje koncepcje modeli finansowych na potrzeby tworzenia różnego rodzaju biznes planów, projektów, restrukturyzacji, itd. Efektem końcowym usługi jest pełny model finansowy w formacie MS Excel.

Modele finansowe przygotowane przez naszych ekspertów uwzględniają m. in.:

 • adekwatne założenia makroekonomiczne,
 • założenia specyficzne dla branży opracowane we współpracy z osobą wskazaną przez Zamawiającego,
 • arkusz obliczeniowy zgodny z przedmiotem zamówienia,
 • analizę wrażliwości wyników modelu na zmiany kluczowych założeń.
Czytaj więcej

WYCENA DLA POTRZEB
SĄDOWYCH

Biuro aktuarialne przeprowadza wyceny potencjalnych odszkodowań oraz wartości majątku na potrzeby postępowań sądowych. Przedmiotem wyceny może być całe przedsiębiorstwo lub jego część (w tym wartości niematerialne i prawne).

Wycena dla potrzeb sądowych wymaga specjalnego podejścia. Attuario współpracuje z ekspertami, którzy pełnili funkcję biegłego sądowego. Przygotowywali ekspertyzy w procesach postępowań sądowych, prokuratorskich, arbitrażowych oraz prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Czytaj więcej

WYCENA PROGRAMÓW OPCJI MENEDŻERSKICH WG MSSF 2

Biuro aktuarialne Attuario zajmuje się wyceną programów opcji menedżerskich, w szczególności opcji na akcje. Zgodnie z przepisami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, a w szczególności MSSF 2, wartość godziwa tego typu programu musi być ujmowana w księgach rachunkowych spółki przez okres nabywania uprawnień.

Wycena programu odbywa się na datę przyznania (ang. Grant Date) i powinna jako minimum uwzględniać:

 • cenę wykonania (realizacji) opcji;
 • czas trwania (życia) opcji;
 • bieżącą cenę akcji bazowych;
 • oczekiwaną zmienność cen akcji;
 • oczekiwane dywidendy z akcji;
 • stopę procentową wolną od ryzyka w okresie trwania opcji.

MSSF2 nie rekomenduje konkretnego modelu, który należy stosować do wyceny programów opcji menedżerskich. W ogólności najczęściej stosowane są modele: Model Blacka – Scholesa – Mertona, Modele sieciowe, Model symulacji Monte Carlo. Nasi eksperci wybiorą model wyceny opcji w możliwie najlepszy sposób dopasowany do specyfiki wycenianego programu.

Czytaj więcej

SZKOLENIA Z ZAKRESU REZERW NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z tematyką rezerw na świadczenia pracownicze. Poruszane na szkoleniu zagadnienia dotyczą praktycznych aspektów wyceny rezerw , podstaw prawnych, a także przesłanek ujęcia rezerw oraz metody stosowanej do ich wyceny.

Program szkolenia jest dopasowany do indywidualnych potrzeb Uczestników, w szczególności obejmuje takie zagadnienia jak:

 • rodzaje świadczeń pracowniczych;
 • przesłanki ujęcia rezerw na świadczenia pracownicze;
 • metodę wyceny rezerw na świadczenia pracownicze;
 • założenia aktuarialne stosowane do wyceny: założenia demograficzne oraz finansowe;
 • sposób prezentacji wyników w raportach aktuarialnych.

Szkolenie skierowane jest do pracowników z różnych firm, instytucji, urzędów. Szkolenie daje możliwość wymiany informacji, spojrzenia na własne przedsiębiorstwo i własną pracę przez pryzmat procesu wyceny rezerw na świadczenia pracownicze.

Dbamy o to, aby na szkoleniach Uczestnicy mieli możliwość wpływu na jego zakres i przebieg. Uważnie wsłuchujemy się w oczekiwania Uczestników i staramy się je spełniać.

Czytaj więcej

PRACUJ Z PROFESJONALISTAMI

zapraszamy do współpracy
Biuro Aktuarialno - Finansowe Attuario
ZAUFALI NAM
CERTYFIKATY

SZYBKI KONTAKT

napisz do nas - oddzwaniamy natychmiast

Administratorem danych osobowych jest Attuario Sp. z o.o. („ADO”). Administrator informuje, iż podanie danych w powyższym formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celu, w jakim nawiązano kontakt. Dane osobowe przekazane w tym formularzu przetwarzane są w celu m.in. udzielenia informacji, odpowiedzi na zapytania. Podstawę ich przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit f) RODO (niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora). Dane osobowe podane w formularzu są przetwarzane przez okres konieczny dla celu, w jakim zostały przekazane.