PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to nowe rozwiązanie emerytalne, które ma podnieść poziom świadczeń emerytalnych uzyskiwanych przez pracownika, w związku z zachodzeniem niekorzystnych procesów demograficznych, czyli starzejącego się społeczeństwa i niskiego przyrostu naturalnego.
PPK jest tworzony w celu systematycznego gromadzenia oszczędności przez uczestnika PPK z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego 60. roku życia oraz na inne cele określone w ustawie.

W poniższej tabeli przedstawiono podstawowe założenia PPK:

Wyszczególnienie Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK)
Obowiązek tworzenia przez pracodawcę
Obowiązkowy
Dla firm zatrudniających ≥250 osób – od 1.07.2019 r.
Dla firm zatrudniających ≥50 osób – od 1.01.2020 r.
Dla firm zatrudniających ≥20 osób – od 1.07.2020 r.
Pozostałe firmy i sektor publiczny – od 1.01.2021 r.
Warunek zwolnienia z obowiązku: Z obowiązku utworzenia PPK zwalnia prowadzenie PPE o składce podstawowej na poziomie co najmniej 3,5% wynagrodzenia uczestnika, jeśli do PPE przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych.
Kto może zostać uczestnikiem?
Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, zatrudnieni na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia (oskładkowane), osoby wykonujące pracę nakładczą, członkowie rad nadzorczych, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych
Minimalna obowiązkowa składka podstawowa pracodawcy
1,5% wynagrodzenia uczestnika
Minimalna obowiązkowa składka podstawowa pracownika
2% wynagrodzenia uczestnika;
może być obniżona, ale nie niższa niż 0,5% wynagrodzenia, jeżeli wynagrodzenie uczestnika PPK osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia
Dopłaty z budżetu państwa
250 zł – wpłata powitalna w całości przekazywana do PPK;
dopłata roczna w wysokości 240 zł, jeżeli kwota wpłat podstawowych i dodatkowych jest większa lub równa kwocie wpłat podstawowych należnych od 6-krotności minimalnego wynagrodzenia lub w przypadku pracowników z obniżoną składką podstawową 25% wpłat podstawowych od 6-krotności minimalnego wynagrodzenia

PUBLIKACJE AKTUARIALNE

ZASADY KOSZYSTANIA Z OSZCZĘDNOŚCI GROMADZONYCH W PPK

Środki gromadzone w PPK stanowią prywatną własność osób oszczędzających, zatem każdy uczestnik PPK decyduje kiedy i w jakiej formie skorzysta z tych środków. Jednak, w związku z tym, że głównym celem planu jest gromadzenie oszczędności na przyszłą emeryturę, ustawa przewiduje korzystniejsze warunki dla uczestników, którzy skorzystają ze zgromadzonych środków po osiągnięciu 60 roku życia.

Środki zgromadzone w PPK można wycofać przed 60. rokiem życia:

 • w wyjątkowych sytuacjach życiowych:
  – poważnej choroby swojej, współmałżonka lub dziecka – do 25% środków bez obowiązku zwrotu;
  – na pokrycie wkładu własnego, zaciągając kredyt na mieszkanie lub budowę domu – do 100% środków z obowiązkiem zwrotu – z możliwością  rozłożenia go na nieoprocentowane raty, które można spłacać do 15 lat – dotyczy osób przed 45. rokiem życia;
 • w dowolnym momencie, ale będą pomniejszone o:
  – podatek od zysków kapitałowych;
  – 30% środków pochodzących z wpłat Pracodawcy – wpłaty te były zwolnione ze składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dlatego pobrane 30% zapisywane jest jako składka na ubezpieczenie emerytalne w ZUS;
  – środki pochodzące z wpłaty powitalnej i dopłat rocznych ze strony Państwa.

Po ukończeniu 60. roku życia można wypłacić środki w następującej formie:

 • 75% środków w co najmniej 120 ratach (przez 10 lat lub więcej), a pozostałą część – jednorazowo,
 • w postaci produktów finansowych:
  – na polisę w zakładzie ubezpieczeń z prawem do świadczenia okresowego lub dożywotniego,
  – na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej na warunkach określonych w ustawie
 • całość zgromadzonych środków wypłacić w dowolnej liczbie rat. Jednym z wariantów jest dokonanie jednorazowej wypłaty 100% środków (w jednej racie). Wypłata środków w mniej niż 120 ratach wiąże się z koniecznością zapłaty podatku od zysków kapitałowych.
Czytaj więcej