NASZE USŁUGI - OFERTA

WYCENA REZERW NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu możemy zaoferować Państwu wycenę rezerw na świadczenia pracownicze (wg uor, KSR6, MSR19, US GAAP):

 • rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe,
 • rezerwy na odprawy pośmiertne,
 • rezerwy na nagrody jubileuszowe,
 • rezerwy na niewykorzystane urlopy,
 • rezerwy na nagrody stażowe i inne rodzaje gratyfikacji,
 • rezerwy na deputaty węglowe,
 • rezerwy na świadczenia przejazdowe,
 • rezerwy na ekwiwalenty energetyczne,
 • rezerwy na świadczenia medyczne,
 • rezerwy na świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • rezerwy na inne świadczenia pracownicze wynikające z regulaminu wynagradzania, zakładowego układu zbiorowego pracy, umowy o pracę itd.
Czytaj więcej

Wycena przedsiębiorstw

Nasze biuro zatrudnia wykwalifikowanych pracowników, którzy pomogą Państwu wycenić przedsiębiorstwo, jego zorganizowaną część lub udział w jego kapitale własnym

m. in. w następujących sytuacjach:

 • transakcja kupna lub sprzedaży,
 • postępowanie układowe, upadłościowe lub likwidacja,
 • łączenie lub podział przedsiębiorstw (np. wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa),
 • postępowania cywilnoprawne,
 • optymalizacja podatkowa.
Czytaj więcej

WYCENA REZERW NA KOSZTY Z TYTUŁU NAPRAW GWARANCYJNYCH

Biuro aktuarialno-finansowe Attuario przeprowadza wycenę rezerw na koszty z tytułu napraw gwarancyjnych sprzedanych towarów lub produktów długotrwałego użytku. Jednostka po sprzedaży produktu objętego gwarancją, musi brać pod uwagę możliwość zgłoszenia przez swojego klienta naprawy lub wymiany kupionego produktu, co wiążę się z poniesieniem przez gwaranta kosztów z tytułu napraw gwarancyjnych. Stąd w celu spełnienia zasady współmierności przychodów i kosztów oraz zasady ostrożności Jednostka powinna utworzyć rezerwę na koszty z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane produkty długotrwałego użytku (Art. 39 ust. 2 pkt 2 ustawa o rachunkowości) i uwzględnić ten fakt w księgach rachunkowych.

W ramach usługi oferujemy stworzenie raportu przygotowanego przez licencjonowanych aktuariuszy zgodnie z ustawą o rachunkowości, KSR 6, MSR 37 zawierającego m.in.:

 • opis metody przyjętej do ustalenia rezerwy wraz z prezentacją poszczególnych założeń,
 • wartości rezerw prezentowane w podziale zgodnym z zamówieniem, np. w podziale na jednolite grupy produktów/towarów, na które udzielono gwarancji,
 • analizę wrażliwości rezerw na zmianę wybranych założeń przyjętych w metodzie obliczeniowej, np. prawdopodobieństwo wystąpienia naprawy, stopa wzrostu kosztów z tytułu napraw.
Czytaj więcej

WYCENA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W SKORYGOWANEJ CENIE NABYCIA

Oferujemy wycenę instrumentów finansowych w skorygowanej cenie nabycia. Według skorygowanej ceny nabycia najczęściej wyceniamy udzielone pożyczki i kredyty oraz obligacje korporacyjne.

Wycenie według skorygowanej ceny nabycia podlegają również:

 • pożyczki udzielone i należności własne,
 • aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
 • zobowiązania finansowe inne niż przeznaczone do obrotu.
Czytaj więcej

WYCENA MARKI I ZNAKU TOWAROWEGO

Z obserwacji rynku wynika, że w celu zachowania przewagi konkurencyjnej nabierają znaczenia atuty, które nie są łatwe do skopiowania przez konkurentów, tj. wartości niematerialne. Wśród nich istotną rolę odgrywa silna marka, która ułatwia klientom podjęcie decyzji o zakupie oferowanego produktu lub usługi. Dzięki wiedzy i doświadczeniu naszych ekspertów oferujemy Państwu przeprowadzenie profesjonalnej wyceny marki (znaku towarowego).

Najczęściej wyceniamy marki (znaki towarowe):

 • w transakcjach kupna i sprzedaży,
 • w przypadku wniesienia w postaci aportu do innego podmiotu,
 • w przypadku ustalenia opłat za udzielenie licencji na wykorzystywanie marki i znaku towarowego,
 • w przypadku ustanawiania zabezpieczeń majątkowych w procesie pozyskiwania finansowania.
Czytaj więcej

WYCENA WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

Zapraszamy do skorzystania z wiedzy naszych ekspertów w zakresie wyceny wartości niematerialnych i prawnych.
Wyceniamy m. in.:

 • know-how,
 • relacje z klientami,
 • patenty,
 • znak towarowy (markę).

Biuro aktuarialne przeprowadza wyceny wartości niematerialnych i prawnych oraz wyceny wartości firmy (good will, bad will) m.in. na potrzeby:

 • procesu fuzji i przejęć (alokacja ceny nabycia),
 • podatkowe,
 • sprawozdawczości finansowej,
 • weryfikacji zdolności kredytowej i zabezpieczenia kredytu
Czytaj więcej

ANALIZA I OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

Pomożemy Państwu przeanalizować ryzyka oraz ocenić opłacalność projektów inwestycyjnych bez względu na fazę realizacji (przygotowanie, opracowanie lub wdrożenie projektu). Specjalizujemy się w analizie i ocenie projektów odtworzeniowych, modernizacyjnych oraz rozwojowych.

Attuario dokonuje analiz projektów inwestycyjnych w szczególności w oparciu miary dochodowe (zdyskontowany okres zwrotu, zaktualizowana wartość netto – NPV, wewnętrzna stopa zwrotu – IRR, zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu – MIRR), miary proste (okres zwrotu) oraz analizę ryzyka i wrażliwości.

Czytaj więcej

TEST NA UTRATĘ WARTOŚCI AKTYWÓW

Na każdy dzień bilansowy Jednostka powinna ocenić, czy istnieją jakiekolwiek przesłanki wskazujące na to, że mogła nastąpić utrata wartości, któregoś ze składników aktywów. Składnik aktywów utracił na wartości, jeśli jego wartość księgowa przekracza wartość odzyskiwalną (ekonomiczną).

Nasi eksperci pomogą Państwu w przeprowadzeniu testu na utratę wartości składnika aktywów zgodnie z polskimi (KSR 4) oraz międzynarodowymi standardami rachunkowości (MSR 36).

Czytaj więcej

OPRACOWYWANIE MODELI FINANSOWYCH

Biuro aktuarialne opracowuje koncepcje modeli finansowych na potrzeby tworzenia różnego rodzaju biznes planów, projektów, restrukturyzacji, itd. Efektem końcowym usługi jest pełny model finansowy w formacie MS Excel.

Modele finansowe przygotowane przez naszych ekspertów uwzględniają m. in.:

 • adekwatne założenia makroekonomiczne,
 • założenia specyficzne dla branży opracowane we współpracy z osobą wskazaną przez Zamawiającego,
 • arkusz obliczeniowy zgodny z przedmiotem zamówienia,
 • analizę wrażliwości wyników modelu na zmiany kluczowych założeń.
Czytaj więcej

WYCENA DLA POTRZEB SĄDOWYCH

Biuro aktuarialne przeprowadza wyceny potencjalnych odszkodowań oraz wartości majątku na potrzeby postępowań sądowych. Przedmiotem wyceny może być całe przedsiębiorstwo lub jego część (w tym wartości niematerialne i prawne).

Wycena dla potrzeb sądowych wymaga specjalnego podejścia. Attuario współpracuje z ekspertami, którzy pełnili funkcję biegłego sądowego. Przygotowywali ekspertyzy w procesach postępowań sądowych, prokuratorskich, arbitrażowych oraz prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Czytaj więcej

WYCENA PROGRAMÓW OPCJI MENEDŻERSKICH WG MSSF 2

Biuro aktuarialne Attuario zajmuje się wyceną programów opcji menedżerskich, w szczególności opcji na akcje. Zgodnie z przepisami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, a w szczególności MSSF 2, wartość godziwa tego typu programu musi być ujmowana w księgach rachunkowych spółki przez okres nabywania uprawnień.

Wycena programu odbywa się na datę przyznania (ang. Grant Date) i powinna jako minimum uwzględniać:

 • cenę wykonania (realizacji) opcji;
 • czas trwania (życia) opcji;
 • bieżącą cenę akcji bazowych;
 • oczekiwaną zmienność cen akcji;
 • oczekiwane dywidendy z akcji;
 • stopę procentową wolną od ryzyka w okresie trwania opcji.

MSS2 nie rekomenduje konkretnego modelu, który należy stosować do wyceny programów opcji menedżerskich. W ogólności najczęściej stosowane są modele: Model Blacka – Scholesa – Mertona, Modele sieciowe, Model symulacji Monte Carlo. Nasi eksperci wybiorą model wyceny opcji w możliwie najlepszy sposób dopasowany do specyfiki wycenianego programu.

Czytaj więcej

SZKOLENIA Z ZAKRESU REZERW NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z tematyką rezerw na świadczenia pracownicze. Poruszane na szkoleniu zagadnienia dotyczą praktycznych aspektów wyceny rezerw , podstaw prawnych, a także przesłanek ujęcia rezerw oraz metody stosowanych do ich wyceny.

Program szkolenia jest dopasowany do indywidualnych potrzeb Uczestników, w szczególności obejmuje takie zagadnienia jak:

 • rodzaje świadczeń pracowniczych;
 • przesłanki ujęcia rezerw na świadczenia pracownicze;
 • metodę wyceny rezerw na świadczenia pracownicze;
 • założenia aktuarialne stosowane do wyceny: założenia demograficzne oraz finansowe;
 • sposób prezentacji wyników w raportach aktuarialnych.

Szkolenie skierowane jest do pracowników z różnych firm, instytucji, urzędów. Szkolenie daje możliwość wymiany informacji, spojrzenia na własne przedsiębiorstwo i własną pracę przez pryzmat procesu wyceny rezerw na świadczenia pracownicze.

Dbamy o to, aby na szkoleniach Uczestnicy mieli możliwość wpływu na jego zakres i przebieg. Uważnie wsłuchujemy się w oczekiwania Uczestników i staramy się je spełniać.

Czytaj więcej

PROCES WYCENY W ATTUARIO

.01
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Prosimy o zgłoszenie zapytania ofertowego.
Można to zrobić na kilka sposobów:
Telefonicznie: 503 107 999
Email: attuario@attuario.pl
Formularz kontaktowy znajdujący się na stronie.

.01
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
.02
OFERTA I PODPISANIE UMOWY

Doradca po omówieniu szczegółów wysyła ofertę zawierającą:

 • opis usługi
 • termin realizacji
 • cenę usługi

Po akceptacji oferty następuje podpisanie umowy na realizację usługi zgodnej z przedmiotem zamówienia.

.02
OFERTA I PODPISANIE UMOWY
.03
DOSTARCZENIE DANYCH I PRZYGOTOWANIE UMOWY

Na tym etapie otrzymujemy od Państwa dane niezbędne do realizacji zamówienia. Dane są weryfikowane pod względem spójności.

Po ustaleniu prawidłowości/spójności przesłanych danych przystępujemy do ustalenia założeń oraz do sporządzenia analizy/wyceny.

.03
DOSTARCZENIE DANYCH I PRZYGOTOWANIE UMOWY
.04
RAPORT Z WYCENY

Efektem naszych prac jest raport zawierający:

 • zrozumiały opis metody,
 • szczegółowe założenia oraz
 • wyniki wyceny przedstawione w sposób łatwy do przeanalizowania.

Na każdym etapie procesu wyceny otrzymają Państwo wsparcie merytoryczne naszych ekspertów.

.04
RAPORT Z WYCENY

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

SZYBKI KONTAKT

napisz do nas - oddzwaniamy natychmiast

Administratorem danych osobowych jest Attuario Sp. z o.o. Sp.k. („ADO”). Administrator informuje, iż podanie danych w powyższym formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celu, w jakim nawiązano kontakt. Dane osobowe przekazane w tym formularzu przetwarzane są w celu m.in. udzielenia informacji, odpowiedzi na zapytania. Podstawę ich przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit f) RODO (niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora). Dane osobowe podane w formularzu są przetwarzane przez okres konieczny dla celu, w jakim zostały przekazane.