WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW

Krajowy Standard Wyceny Specjalistyczny wyróżnia 3 podejścia w wycenie przedsiębiorstw: majątkowe, dochodowe i porównawcze.

PODEJŚCIE MAJĄTKOWE W WYCENIE PRZEDSIĘBIORSTWA

W podejściu majątkowym wyceniamy przedsiębiorstwo szacując wartość jego aktywów i pomniejszając ją o pasywa obce. Wyróżnić można tutaj następujące metody:
 • Metoda odtworzeniowa.
  Polega na oszacowaniu kosztów jakie ponieślibyśmy, gdybyśmy chcieli od początku zbudować jednostkę do jej obecnego kształtu. Należy zatem określić wartości rynkowe aktywów jednostki, zsumować je i pomniejszyć o wielkość zobowiązań.
 • Metoda aktywów netto.
  Jest to prosta metoda księgowa polegająca na pomniejszeniu sumy aktywów jednostki o jej zobowiązania. Przyjęte tutaj zostaje założenie, że wartość księgowa jest równa wartości godziwej.
 • Metoda skorygowanych aktywów netto.
  Jest rozszerzeniem metody aktywów netto, gdyż podstawą do obliczeń jest także wartość aktywów jednostki pomniejszona o jej zobowiązania. Jednak w metodzie tej należy jeszcze dokonać korekt odpowiednich pozycji bilansowych, aby ustalić rynkową wartość majątku netto przedsiębiorstwa.
 • Metoda likwidacyjna.
  Polega na oszacowaniu wartości przedsiębiorstwa przy założeniu, że kończy ono swoją działalność. Metoda ta jest zbliżona do metody odtworzeniowej, natomiast wartość majątku spółki będzie tutaj niższa, ponieważ podczas likwidacji liczy się szybkość sprzedaży. Wartość ta zostanie pomniejszona także o koszty likwidacji jednostki.

PODEJŚCIE DOCHODOWE W WYCENIE PRZEDSIĘBIORSTWA

Podejście dochodowe polega na wyznaczaniu wartości przedsiębiorstwa w oparciu o strumienie przyszłych dochodów ekonomicznych zdyskontowanych oczekiwaną stopą zwrotu (kosztem zaangażowanego kapitału). Do tej grupy należą następujące metody:
 • Metoda zdyskontowanych dywidend.
  Polega na zsumowaniu obecnej wartości przyszłych dywidend. Budując model wyceny oparty na tej metodzie należy ustalić współczynnik wzrostu dywidend w kolejnych latach.
 • Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych.
  Sprowadza się do dyskontowania przepływów pieniężnych netto, zarówno operacyjnych jak i inwestycyjnych. Metoda ta może opierać się na przepływach przynależnych właścicielom – FCFE lub przepływach przynależnych wszystkim stronom finansującym: właścicielom i wierzycielom – FCFF.
 • Metoda zdyskontowanych zysków.
  Jest stosowana przy założeniu stałej stopy wzrostu zysku oraz nieskończonego okresu istnienia przedsiębiorstwa. Polega ona na zsumowaniu wartości obecnych zysków jednostki wypracowanych w przeszłości.

PODEJŚCIE PORÓWNAWCZE W WYCENIE PRZEDSIĘBIORSTWA

Metody z tej grupy opierają się na ustaleniu wartości przedsiębiorstwa poprzez jego porównanie z innymi jednostkami wycenionymi już na rynku. Polega ona zatem na przemnożeniu wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa przez wybrany wskaźnik.

Wyróżniamy tutaj następujące metody:

 • metody mnożnikowe.
  Mnożniki porównawcze wykorzystywane w podejściu porównawczym opierają się na kluczowych wielkościach ekonomiczno-finansowych, które opisują potencjał dochodowy i majątkowy przedsiębiorstwa. Przykłady mnożników jakie możemy zastosować:
  – mnożnik wartości sprzedaży
  – mnożnik EBITDA,
  – mnożnik EBIT,
  – mnożnik kapitału zainwestowanego (PBV),
  – mnożnik wartości księgowej.
 • metoda transakcji porównywalnych.
  W metodzie tej, aby wycenić przedsiębiorstwo zamiast mnożników używamy danych historycznych na temat transakcji kupna podobnych jednostek.

PUBLIKACJE AKTUARIALNE

STANDARDY WARTOŚCI W WYCENIE PRZEDSIĘBIORSTWA

Krajowy Standard Wyceny Specjalistyczne określa standardy wartości w wycenie przedsiębiorstwa. Standard wartości determinuje strony rzeczywistej lub hipotetycznej transakcji oraz jej warunki zawierania. Jako standard wartości można przyjąć jedną z kategorii wartości takich jak: godziwa wartość rynkowa, wartość sprawiedliwa, wartość inwestycyjna, wartość wewnętrzna .

Wpływ na wybór standardu powinny mieć w szczególności następujące przesłanki:

 • cel wyceny,
 • uwarunkowania prawne,
 • uwarunkowania metodyczne,
 • stan przedmiotu wyceny,
 • przyjęte założenia i ograniczenia.

Jako standard wartości podczas wyceny przedsiębiorstw można przyjąć jedną z następujących kategorii wartości:

 • Godziwa wartość rynkowa
  Przy ustalaniu wartości przedsiębiorstwa zgodnie z tym standardem zakłada się, że w transakcji będą uczestniczyli typowi, hipotetyczni kupujący i sprzedający. Obie strony są zainteresowane przeprowadzeniem tej transakcji i nie działają pod żadnym nakazem. Wartość przedsiębiorstwa wyznaczona zgodnie z godziwą wartość rynkową jest akceptowalna przez obie strony.
 • Wartość sprawiedliwa
  Przy szacowaniu wartości przedsiębiorstwa zgodnie z tym standardem zakłada się, że w transakcji biorą udział konkretni kupujący oraz sprzedający. Nie jest wymagany warunek zainteresowania przeprowadzeniem tej transakcji przez ani jedną ze stron. W tym standardzie zakładany jest nakaz przeprowadzenia tej umowy.
 • Wartość inwestycyjna
  To wyrażona w pieniądzu wartość przedmiotu wyceny dla konkretnego inwestora. W trakcie wyznaczania wartości brane są pod uwagę wymagania i oczekiwania odnośnie przedmiotu wyceny.
 • Wartość wewnętrzna
  To wyrażona w pieniądzu wartość przedmiotu wyceny, która nie jest oszacowana w związku z konkretną transakcją. Wykonujący kalkulację opiera się na wszystkich informacjach dotyczących przedmiotu wyceny oraz czynnikach zewnętrznych mających wpływ na jego obecną i przyszłą sytuację.
Czytaj więcej