Produkt krajowy brutto w 2021 – szacunek wstępny

Według wstępnego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) w 2021 r. był realnie wyższy o 5,7% w porównaniu z 2020 r., osiągając najwyższy wzrost od 2007 roku (wówczas osiągnął wzrost na poziomie 7%.).

Z danych GUS wynika, że popyt krajowy wzrósł o 8,2%, inwestycje wzrosły o 8%, a konsumpcja prywatna wzrosła o 6,2%. 

Dane o PKB są odzwierciedleniem odbudowy aktywności gospodarczej po pandemii Covid-19. Dynamiczne odbicie napędzała głównie konsumpcja prywatna – oddziaływanie spożycia gospodarstw domowych na PKB wyniosło 3,4 p.p., odrodziły się również inwestycje -oddziaływanie popytu inwestycyjnego na PKB wyniosło 1,3 p.p.

Poniżej przestawiono dynamikę PKB Polski w latach 2007-2021:

                                                                Opracowanie własne na podstawie danych publikowanych przez GUS.

Dynamika PKB jest jednym z głównych czynników wykorzystywanych w analizie makroekonomicznej. Analiza sytuacji makroekonomicznej jest jednym z etapów przeprowadzenia wyceny przedsiębiorstwa. Aby zbadać, co ma wpływ na wyniki finansowe osiągane przez wycenianą Spółkę należy ocenić stan gospodarki, w której dane przedsiębiorstwo funkcjonuje.