Podstawa do odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2021

Rada Ministrów opublikowała projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021. Zakłada on zamrożenie podstawy odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Co oznacza, że wysokość odpisu w 2021 roku będzie ustalana na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 roku. Zgodnie z odpowiednim komunikatem ogłoszonym przez Prezesa GUS, wynagrodzenie to wynosi 4 134, 02 zł. 

Co oznacza, że w 2021 roku wartość odpisu na ZFŚS pozostanie na tym samym poziomie co w 2020 roku. Rekomenduje się, aby powyższe założenie uwzględnić w sytuacji, gdy jednostka tworzy rezerwy na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych po okresie zatrudnienia.