Projekcja NBP inflacji z MARCA 2022

Trzy razy w roku Narodowy Bank Polski publikuje Raport o inflacji, który zawiera:

  • aktualną ocenę procesów inflacyjnych i determinant inflacji,
  • opis polityki pieniężnej prowadzonej w ostatnim okresie,
  • projekcję inflacji i PKB na rok bieżący i dwa pełne lata po nim następujące.

Projekcja inflacji ma na celu zaprezentowanie prognozowanego położenia polskiej gospodarki, przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP.

Poniżej prezentujemy tabelę przedstawiającą obliczoną przez NBP projekcję marcową inflacji na tle listopadowej.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z raportu NBP.