INFLACJA BAZOWA W KWIETNIU 2022 ROKU

Narodowy Bank Polski opublikował 16 maja 2022 roku komunikat o wskaźnikach inflacji bazowej w kwietniu 2022 roku. W relacji rok do roku inflacja wyniosła:

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP

Natomiast wskaźnik CPI (wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych) wyniósł 12,4 proc. r/r.

Dzięki powyższym comiesięcznym publikacjom jesteśmy w stanie lepiej ocenić charakter inflacji w Polsce oraz trafniej prognozować przyszłe jej tendencje.  Porównując miesięczne wskaźniki inflacji bazowej jesteśmy w stanie określić jej zmienność poprzez np. krótkotrwałe zmiany cen wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami.

Poniższy wykres przedstawia zmianę wskaźnika CPI w okresie od 28/02/2001 do 30/04/2022 roku.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP