Podstawa do odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od 1.07.2023 do 31.12.2023

Rada Ministrów opublikowała projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023. Od 1.07.2023 roku według obowiązujących przepisów wysokość odpisu ustala się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2021 roku. Zgodnie z komunikatem wygłoszonym przez Prezesa GUS wynagrodzenie to wynosi 5104,90 zł.

Co oznacza, że od 1.07.2023 roku wartość odpisu na ZFŚS wzrośnie w porównaniu do podstawy z okresu od 1.01.2023 do 30.06.2023 roku. Rekomenduje się, aby powyższe założenie uwzględnić w sytuacji, gdy jednostka tworzy rezerwy na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych po okresie zatrudnienia.