PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W MARCU 2023

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 kwietnia 2023 roku w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2023 roku ogłasza się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 7508,34 zł.

Poniższy wykres przedstawia zmianę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w ostatnich 3 latach.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS