Rentowność obligacji skarbowych w dniu 30 września 2021

Zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 19 (MSR 19) „Świadczenia pracownicze” stopa dyskontowa jest zdefiniowana jako:

 „Stopę stosowaną do dyskontowania zobowiązań z tytułu świadczeń po okresie zatrudnienia (zarówno realizowanych za pośrednictwem funduszu, jak i bez funduszu) ustala się na podstawie występujących na koniec okresu sprawozdawczego rynkowych stóp zwrotu z wysoko ocenianych obligacji przedsiębiorstw. W krajach, w których brak jest rozwiniętego rynku takich obligacji, stosuje się występujące na koniec okresu sprawozdawczego rynkowe stopy zwrotu z obligacji skarbowych.”

W chwili obecnej, ze względu na ograniczony rynek wysoko ocenianych obligacji przedsiębiorstw, stopy dyskontowe są wyznaczane na podstawie obserwacji rentowności obligacji skarbowych.

W dniu 30/09/2021 roku rentowność obligacji ukształtowała się na poziomie ok. 2,168% (w przypadku obligacji 10-letnich źródło: https://stooq.pl/q/?s=10ply.b&d=20210430).

Stopy dyskontowe wyznaczone na podstawie rentowności obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu w dniu 30.09.2021 roku zwiększyły się względem stóp dyskontowych wyznaczonych na podstawie rentowności obligacji na dzień 30.09.2020 roku (ok. 1,303%). Zmiana ta będzie miała istotne znaczenie dla Jednostek, które ujmują w swoich sprawozdaniach finansowych rezerwy wyznaczone w oparciu o te notowania.

                                       źródło: opracowanie własne na podstawie danych https://stooq.pl/

Przypomnijmy, że stopa dyskontowa należy do założeń finansowych o kluczowym znaczeniu, wykorzystywanych do kalkulacji rezerw metodą rekomendowaną przez MSR 19.