WIBOR

WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) jest to stopa procentowa na podstawie, której określana jest wysokość oprocentowania pożyczek na krajowym rynku międzybankowym. Ustalana jest w każdym dniu roboczym o godz. 11 w oparciu o dane przekazane przez banki.

Wpływ banków na wysokość stopy WIBOR jest ograniczony, ponieważ stopa ta musi mieścić się w przedziale między stopą depozytową a stopą lombardową. Stopa depozytowa oraz stopa lombardowa wyznaczana jest przez Radę Polityki Pieniężnej. WIBOR ma wpływ na wiele transakcji dokonywanych na rynkach finansowych.

Poniższy wykres przedstawia wysokość stawek: WIBOR 1M, WIBOR 3M oraz WIBOR 6M w okresie od 2021-07-05 roku do 2021-09-10 roku.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych opublikowanych na stronie:  https://www.money.pl/pieniadze/depozyty/zlotowearch/

W przypadku, gdy w skład oprocentowania instrumentu finansowego (np. kredytu lub pożyczki) wchodzi stawka WIBOR, ma wtedy ona wpływ na efektywną stopę procentową. Efektywną stopę procentową stosuje się w wycenie instrumentu w skorygowanej cenie nabycia. Międzynarodowy Standard Rachunkowości 39 (MSR 39) skorygowaną cenę nabycia definiuje jako zamortyzowany koszt.