Projekcja NBP inflacji z marca 2021 roku

Trzy razy w roku Narodowy Bank Polski publikuje Raport o inflacji, który zawiera:

  • aktualną ocenę procesów inflacyjnych i determinant inflacji,
  • opis polityki pieniężnej prowadzonej w ciągu ostatnich trzech miesięcy,
  • projekcję inflacji i PKB na rok bieżący i dwa pełne lata po nim następujące.

Projekcja inflacji ma na celu zaprezentowanie prognozowanego położenia polskiej gospodarki, przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP.

Poniżej prezentujemy tabelę przedstawiającą obliczoną przez NBP projekcję listopadową inflacji na tle lipcowej

MIESIĄC 2020 2021 2022
LISTOPAD 2020
3,4
2,6
2,7
MARZEC 2021
3,4
3,1
2,8

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z raportu NBP.