WSPÓŁCZYNNIK URLOPOWY W 2023

Wartość współczynnika urlopowego służy do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień urlopu wypoczynkowego. Ustala się go odrębnie w każdym roku kalendarzowym i stosuje przy obliczaniu ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu danego roku kalendarzowego.

W 2023 roku współczynnik urlopowy wynosi: 20,83 (w 2022 roku: 20,92).

Sposób obliczania współczynnika urlopowego określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 stycznia 1997 roku w sprawie szczególnych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. 1997 nr 2 poz. 14 z późn. zm.).

Współczynnik ustala się, odejmując od liczby dni w danym roku kalendarzowym:

  • łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel,
  • łączną liczbę przypadających w tym roku świąt,
  • łączną liczbę przypadających w tym roku dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.

Otrzymany wynik dzieli się przez 12.

Współczynnik urlopowy w 2023 roku wynika z poniższego wyliczenia:

[365 dni roku – (53 niedziele + 10 dni świątecznych + 52 soboty)] : 12 = 20,83.

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, wartość współczynnika obniża się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika.