Polskie tablice trwania życia za 2020 rok

Na stronie Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) pojawiły się nowe tablice trwania życia. Wynika z nich, że przeciętne trwanie życia wynosi:

ROK Mężczyźni Kobiety
2020 72,6 lat 80,7 lat
2019 74,1 lat 81,8 lat

Tablice trwania życia publikowane są co roku przez GUS. Tablice te zawierają informacje o wartości przeciętnego dalszego trwania życia wyliczonego na podstawie rzeczywistej umieralności z roku poprzedniego. Do celów analitycznych trwanie życia podawane jest w latach (w publikacji „Trwanie życia w … roku”), natomiast w celu ustalenia wysokości emerytury – w miesiącach (w corocznym komunikacie prezesa GUS).

Zgodnie z publikacją „Trwanie życia w 2020 roku”:

„W 2020 r. przeciętne trwanie życia mężczyzn w Polsce wyniosło 72,6 roku, natomiast kobiet 80,7 roku. W porównaniu z rokiem poprzednim, trwanie życia skróciło się odpowiednio o 1,5 i 1,1 roku, co było związane z epidemią COVID-19. Biorąc pod uwagę rok 1990 trwanie życia było wyższe o odpowiednio 6,4 i 5,5 roku.”

Tablice trwania życia są wykorzystywane przy wycenie rezerw na świadczenie pracownicze. Mają wpływ na prawdopodobieństwo wypłaty przyszłego świadczenia w metodzie aktuarialnej Projected Unit Credit.