Przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2020

Znamy już wysokość przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2020 r. 12 listopada Prezes Głównego Urzędu Statystycznego wydał komunikat w tej sprawie o następującej treści:

Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, 252, 568, 1222 i 1578) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2020 r. wyniosło 5168,93 zł.

Poniżej przedstawiono zmiany przeciętnego wynagrodzenia w ostatnich 5 latach. Średnioroczny wzrost przeciętnego wynagrodzenia we wskazanym okresie wyniósł 5,8% rocznie.

Wysokość przeciętnego wynagrodzenia może mieć wpływ na wysokość rezerw na świadczenia pracownicze, w szczególności takich jak: odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, nagrody jubileuszowe, w spółkach które uzależniają wysokość tych świadczeń od wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Najczęściej są to spółki, które istnieją już wiele lat i mają bardzo rozbudowane regulaminy wynagradzania lub zakładowe układy zbiorowe pracy.