Projekcja NBP inflacji w lipcu 2022 roku

Trzy razy w roku Narodowy Bank Polski publikuje Raport o inflacji, który zawiera:

  • aktualną ocenę procesów inflacyjnych i determinant inflacji,
  • opis polityki pieniężnej prowadzonej w ciągu ostatnich trzech miesięcy,
  • projekcję inflacji i PKB na rok bieżący i dwa pełne lata po nim następujące.

Projekcja inflacji ma na celu zaprezentowanie prognozowanego położenia polskiej gospodarki, przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP.

Poniżej prezentujemy tabelę przedstawiającą obliczoną przez NBP projekcję lipcową inflacji na tle marcowej

MIESIĄC 2022 2023 2024
LIPIEC 2022
14,2
12,3
4,1
MARZEC 2022
10,8
9,0
4,2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z raportu NBP.