Projekcja NBP inflacji z lipca 2020 roku

Narodowy Bank Polski publikuje cyklicznie 3 razy do roku Raport o inflacji, który zawiera:

  • aktualną ocenę procesów inflacyjnych i determinant inflacji,
  • opis polityki pieniężnej prowadzonej w ostatnim okresie,
  • projekcję inflacji i PKB na rok bieżący i dwa pełne lata po nim następujące.

Projekcja inflacji ma na celu zaprezentowanie prognozowanego położenia polskiej gospodarki, przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP.

Projekcji inflacji towarzyszyły następujące założenia:

  • zmniejszona aktywność ekonomiczna, spowodowana pandemią COVID-19,
  • zwiększone koszty działania części przedsiębiorstw,
  • zmniejszona wydajność pracy powiązana z obostrzeniami sanitarnymi oraz z częściowym zakłóceniem sieci dostaw.
  • podwyżka podatku akcyzowego w 2020 roku,
  • wyższe ceny żywności,
  • niższe ceny energii.

Poniżej prezentujemy tabelę przedstawiającą obliczoną przez NBP projekcję lipcową inflacji na tle marcowej.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z raportu NBP.