Stopa bezrobocia rejestrowanego – wrzesień 2020

Stopa bezrobocia rejestrowanego podawana jest raz w miesiącu. Wstępnie obliczana jest szacunkowo przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, które sprawuje nadzór na urzędami pracy, gdzie rejestrują się bezrobotni. Oficjalne dane ogłaszane są przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Zgodnie z metodyką przyjętą przez GUS stopę bezrobocia rejestrowanego oblicza się jako udział zarejestrowanych bezrobotnych w cywilnej ludności aktywnej zawodowo, tj. bez pracowników jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w ostatnich latach kształtuje się następująco:

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych opublikowanych na stronie: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezrobocia-rejestrowanego-w-latach-1990-2020,4,1.html (dn. 8.09.2020r.)

Analizując powyższe dane, we wrześniu 2020 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 6,1%. W stosunku do wyników z czerwca 2020 roku nie zmieniła się, zaś w porównaniu do września 2019 roku wzrosła o 1 pkt. proc. Wrzesień to kolejny miesiąc od wybuchu pandemii COVID-19, kiedy nie odnotowano wzrostu stopy bezrobocia w stosunku do miesiąca poprzedniego.