PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW WE WRZEŚNIU 2023

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 roku w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2023 roku ogłasza się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 7379,88 zł.

Poniższy wykres przedstawia zmianę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w ostatnich 4 latach.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS